ReadyPlanet.com
dot dot
วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด
dot
Newsletter

dot
dot
ความเป็นมา
dot
bulletประกาศวัดป่าบ้านตาด ฉบับที่1 เรื่องการก่อตั้งวัดป่าโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
bulletหนังสือขอให้มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐฯ ระงับการใช้จ่ายและคืนเงินกลับสู่คณะสงฆ์
bulletคณะพระสงฆ์ที่ดำเนินการ
dot
สื่อข่าวสารเกี่ยวกับวัดป่าโคโลราโด
dot
bulletเจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด
bulletความคืบหน้าการสร้างวัดป่าโคโลราโด
bulletนิมนต์ประชุมพิจารณาก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หลวงตาพระมหาบัวฯ
bulletมติคณะสงฆ์ของคณะลูกศิษย์
bulletบูรพาจารย์
dot
วัดไทยในอเมริกา
dot
bulletคณะสงฆ์ธรรมยุตในอเมริกา
bulletวัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
bullet วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
bulletวัดเมตตาวนาราม มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
bulletวัดป่าอาริโซน่า มลรัฐอาริโซน่า
dot
กระแสเสียงแห่งธรรม
dot
bulletเสียงสวดมนต์ของคณะสงฆ์ธรรมยาตราสู่สหรัฐอเมริกา
bullet10 ตุลาคม 52 หลวงตาฯ
bullet4 ตุลาคม 52 หลวงตาฯ
bullet26 กันยายน 52 หลวงตาฯ
bullet15 กรกฎาคม 52 หลวงตาฯ
bullet8 กรกฎาคม 52 หลวงตาฯ
bullet4 กรกฎาคม 52 หลวงตาฯ
bullet28 มิถุนายน 52 หลวงตาฯ
dot
วีดีโอหลวงตามหาบัวฯละสังขาร วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔
dot
bulletVDO The Day Luangta Maha Bua passed away on 30th of January 2011
dot
วีดีโอพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ๕ มีนาคม ๒๕๕๔
dot
bulletVDO The Cremation of Luangta Maha Bua on 5th of March 2011
dot
เพลงเพื่อธรรม
dot
bulletเพลงพุทธประวัติ 1
bulletเพลงพุทธประวัติ 2
bulletเพลงพุทธประวัติ 3
bulletเพลงพุทธประวัติ 4
bulletเพลงประวัติหลวงปู่มั่น
bulletเพลงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับองค์หลวงตาฯ
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletluangta.com
bulletวัดดอยแสงธรรม เชียงใหม่
bulletTiger Temple Charity
bulletTiger Temple Station
bulletบููรพาจารย์
bulletวัดป่าอริโซน่า


หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
Please join us at Facebook
สถานีวิทยุเสียงธรรม
เชิญคลิกเพื่อดูรายละเอียด
Please click!
Please click!
Please click!
Please click!
E-Book ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์
Please click!
ค้นคว้าความรู้ทางธรรม
คำแปลศัพท์ธรรมะ
ศัพท์ไทย-อังกฤษ

Buddha

เชิญคลิกชมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเป็นตำนานของแผ่นดิน


คณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ร่วมงานบุญผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโดโลราโด ในสหรัฐอเมริกา

 

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสงฆ์

คณะสงฆ์ผู้เดินทางยังสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินงานและประสานงานกับท่านประธานฝ่ายสงฆ์

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฆราวาส

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์

นายกสภา ม. เกษตรศาสตร์

คุณวิชิต แก่นกำจร

อธิบดีกรมอัยการ ภาค ๑

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารย์ นวลอินทร์

ประธานโครงการจัดทอดผ้าป่าฝ่ายฆราวาส

คุณนัฏฐ์กานต์  ขัตติโยทัยวงศ์ 

 

ประธานผ้าป่าสามัคคี

คุณแม่เซียมหงษ์  คุณกิตติ     

คุณวัชรี  คุณกิตติ

คุณทินรัช - คุณมิตราภรณ์  ขัตติโยทัยวงศ์

คุณพ่อเสียว - คุณแม่วราภรณ์ หวังวีรวงศ์        

คุณแม่สุวรรณา เยาว์ศาสตร์   คุณแม่นารี ไพบูลย์นิมิตร

คุณนัฏฐ์กานต์  ขัตติโยทัยวงศ์

คุณบุญทรง และ คุณมาลี  อาชามงคล

คุณวิชชุ  ภาวะสุทธิรักษ์    คุณปัญญา  ยศไพบูลย์      

คุณพิสุทธิ  ขัตติโยทัยวงศ์ และครอบครัว

คุณธนากร - คุณแก้วจุฑา  นาคประกอบ

คุณพิชญ์ - คุณอัมพร  แก่นกำจร

คุณพิศาล ขัตติโยทัยวงศ์ และพระเจษฏา กิตติฐาโน

คุณจีราวัฒน์ และ คุณจารุภา  จิตต์สงวน

คุณวิโรจน์  จิระกรานนท์

คุณชลวิวัฒน์  โฆสิตชัยวัฒน์

คุณอติศักดิ์  แต้สุวรรณ

คุณจิตรา  ดุลยคาหกิจ

คุณอุไร  C. Ackerbauer

คุณพสุ  รอดสำอางค์  (นิวยอร์ค)

รองประธานดำเนินงานและประสานงานผ้าป่าสามัคคี

คุณสาธนี  ขัตติโยทัย

คณะกรรมการดำเนินงานผ้าป่าสามัคคี

คุณใจทิพย์  ดีศรีสุข       คุณอารียา  คงวัฒนา

คุณอมรรัตน์  แก้วตา      คุณณัฐรดา พรมกัลป์

คุณสาคร  ศรีกาฬสินธุ์    คุณสุนทรี  พวงภู่

คุณสุมิตรา  น้ำนวล        คุณวนิดา  จรรยา

คุณยุคนธร  เกตุดำ         คุณนวลปรางค์  กลัดมุข

คุณนงค์นภัส  ตันชวลิต

คุณพรจิตต์  ยวงจอหอ    คุณเพ็ญโฉม หวังประเสริฐ

ประธานผ้าป่าตามสายบุญต่าง ๆ

ร.ศ. ดร.สาโรชญ์ – คุณพัชมน  โศภีข์รักษ์

คุณปราโมทย์ – คุณสุนทรี  ฤทธิปรีดานันท์

ครอบครัวคุณอุทัย  ขัตติโยทัยวงศ์

คุณนิคม – คุณสิริพรรณ  วงศ์วานิช

คุณวิชชุ ภาวะสุทธิรักษ์  คุณยุภาภรณ์  นันทสันติ 

คุณสุรัษณี  ศรีมโนธรรม

คุณสรวิชญ์  บุญบัณฑิต  คุณพัฒนา  ล้ำทวีไพศาล

คุณวิมล  วงศ์ศิริเดช      คุณประวี  รุ่งโรจน์สุวรรณ

คุณสมชาย - คุณลัดดา เยาว์ศาสตร์  

คุณนิชา – คุณอภิชา  นิมมาวิชญ์

คุณบุญชัย พฤกษ์ชินวร  คุณทัศนีย์  ขัตติโยทัยวงศ์  

คุณบิณฑ์  สินรุ่งเรือง

คุณรัตนา  ชวนสนิท       คุณรัตยา  วิศิษฐ์รัศมีวงศ์ 

คุณสุรพล - คุณสุนันท์ ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ 

คุณปัทมาพร  อารยะศาสตร์  คุณธนธัช  โตสกุลวงศ์

คุณสุวณี  เตชะสกุลสิน   คุณบุญเกียรติ์ ศิริธรรมรักษ์

CALORADO THAI HERITAGE PRESERVATION -

ASSOCIATION

 

รองประธานสายบุญต่าง ๆ

คุณเยาวลักษณ์  ทองพั๊ว    คุณกมล  ขัตติโยทัยวงศ์ 

คุณนิชาดา คุณภวัต และ คุณภคิน  นิมมาวิชญ์

คุณแม่บัวลอย  สดใส         คุณบุญรัตน์  สดใส

ครอบครัวคุณวิวรรธน์ – คุณณิชชารีย์  ศุภสิริเศรษฐ์ ครอบครัวคุณสุโรจน์  ธัมประพาสอัศดร

น.ส.สรัญญา  ผิรังคะเปาระ

คุณประสพโชค  อยู่สำราญ     คุณปิยะดา  ศรีนคร

.ส.ศิริรัตน์ มานัสสถิตย์  น.ส.ธันยนันท์  โรจนพรศิริ

 

คณะกรรมการสายบุญต่าง ๆ

พล.ต.ต.ภูวดล – คุณอรนุช  กระแสอินทร์

คุณแม่เฮี้ยง  แซ่เฮ้ง          คุณขวัญตา  ไชยานุวงศ์

ครอบครัวคุณเรณุกา  เอื้อกฤดาธิการ

คุณสุวิทย์  ชูกิจกุล            คุณเสวต  เฉิดไธสง 

คุณบุญส่ง  ขัตติโยทัยวงศ์  คุณละเอียด บุญประกอบ  ครอบครัวคุณสุพจน์  โภชนพาณิชย์

คุณสุภาภรณ์ ชูกิจกุล  ครอบครัวคุณสุรพงษ์ ชูกิจกุลครอบครัวคุณศรีปัญญา  ศุภสิทธิจันทร์

คุณอาทิตย์  ไชยานุวงศ์       คุณสุชาดา  สกุลธีร

นายเอกธนัช  สหะศักดิ์มนตรี คุณชลิดา  เลาหพันธ์

คุณสามารถ – คุณสุภางค์  โชติประดิษฐ์

คุณ Richard – วิไล Skrypkun

คุณจิรพงษ์ – นีติ - จิดาภา  โศภวานิช

คุณปัทมาพร อารยะศาสตร์ คุณดวงนภา อาชามงคล

ครอบครัวคุณดิษย์ไชย – คุณนัดดา  ขัตติโยทัยวงศ์

คุณมุกดา  หวังวีรวงศ์           คุณสุมาลี หวังวีรวงศ์

คุณสุวรรณา  หวังวีรวงศ์        คุณวิชัย  หวังวีรวงศ์                    คุณวิชัย  หวังวีรวงศ์

คุณวิเชียร  หวังวีรวงศ์     คุณนิตยา เหล่าเรืองโรจน์

คุณชญาณี คุณธัญญาภรณ์ คุณอรชุมา  แก่นกำจร

คุณธีรสุด คุณธีรีดา คุณสิรภพ คุณธีรภพ ขัตติโยทัย

นายไพรัช ศรีนคร - ดช.กรดนัย  ดญ.จิรัชญา ศรีนคร

 

ประธานสายบุญอธิบดีกรมอัยการ ภาค ๑

คุณวิชิต  แก่นกำจร

 

และคณะกรรมการสายบุญกรมอัยการภาค ๑

นายนภดล  วรรธนะกุล (รองอธิบดีอัยการ ภาค ๑)

นายนิพนธ์  วรรธนะโกวินท์(รองอธิบดีอัยการ ภาค๑)

นายปราโมทย์ ศรีเตียเพ็ชร (อัยการพิเศษ ฯ)

นายวันยุทธ  วัฒนธรรม (อัยการพิเศษ)

นายปรีชา  พงษ์พานิช (อัยการผู้เชี่ยวชาญ ฯ)

นายเลิศชาย  ณ นคร  (อัยการผู้เชี่ยวชาญ ฯ)

นายวิเชียร ขยันกิจ(ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป ฯ)

นายนิพันธ์  จันโททัย (อัยการจังหวัดธัญบุรี)

นางวันเพ็ญ ยิ่งยงวัฒนากุล (อัยการจังหวัดธัญบุรี)

นางจุไรรัตน์ สายเจริญ  (อัยการจังหวัดธัญบุรี)

นางรวมพร สุพรศิลป์ชัย (อัยการ ฯสำนักงานอัยการสูงสุด)

นายสุรพงษ์ สร้อยเพชร (อัยการ ฯสำนักงานอัยการสูงสุด)

ว่าที่พ.ต.ต.ไพฑูรย์  พันธุ์เจริญ (อัยการ ฯ สำนักงานอัยการสูงสุด)

นายสัมพันธ์  โภคบุตร (อัยการ ฯ สำนักงานอัยการสูงสุด)

นางพุธิตา  อิ่มสำราญ        (รองอัยการจังหวัด)

นายเจษฎา  อินทุเศรษฐ     (รองอัยการจังหวัด)

นายประเมต  ปัญญาใส       (รองอัยการจังหวัด)

นายศรัญญา  เอกศิริ          (รองอัยการจังหวัด)

นายอิทธิพัฒน์  ทับเพ็ชร     (รองอัยการจังหวัด)

นายบุญฉลอง  มีการุณ       (รองอัยการจังหวัด)

นายอภิรักษ์  ศรีคชา        (รองอัยการจังหวัด)

นาวาอากาศโท  ณภัทรชนน์  ผลศรัทธา (รองอัยการ จ.ฯ)

นายวิรัตน์  วรรณวิสูตร             (รองอัยการจังหวัด)

นายภูสิทธิ์  พิมจักร                 (รองอัยการจังหวัด)

ว่าที่ร้อยตำรวจตรี  พลภัทร พุ่มจิตร์ (รองอัยการจังหวัด)

นายเสริมศักดิ์  ปัทมารัตน์ (ผู้ช่วยอัยการจังหวัด)

นายวินัย  หมวดสันเที๊ยะ   (ผู้ช่วยอัยการจังหวัด)

น.ส.ชมัยณัช  ทองแย้ม    (ผู้ช่วยอัยการจังหวัด)

นายปริญญา  บุญชู          (อัยการอาวุโส)

ร้อยตรี สุทิน  สุขสุเดช      (อัยการอาวุโส)

นางอัจฉราพร  เศรษฐบุตร (อัยการจังหวัดนนทบุรี)

นายอดุลย์  เฉตวงษ์  (อัยการศาลสูงจังหวัดนนทบุรี)

นายบำรุง  เฟื่องเรือง (อัยการศาลสูงจังหวัดนนทบุรี)

นางอัญชลี  ศรีนนท์     (รองอัยการจังหวัดนนทบุรี)

นายสมศักดิ์  อินทรมณี (หัวหน้าฝ่ายกิจการทั่วไป)

นายทองสุก  เลิศชัย      น.ส.นิตยา ทรงลึก

น.ส.รักษณาลี  มีจันทร์   น.ส.ธนิกานต์  แม้นเหมือน

น.ส.วารุณี  สุรโชติเวศย์  น.ส.ทิพยวรรณ ปิ่นแก้ว

น.ส.ดารารัตน์  วินัยกิจ    น.ส.ศิริพร สินสมุทร

น.ส.วิภาภรณ์  ยวงลำใย

นายพุทธิชัย สิงห์บุระอุดม(อัยการ จ.พระนครศรีอยุธยา)

นายชูเกียรติ  ธรรมรักษ์ (อัยการอาวุโส)

นางวีณา  อินทับ (อัยการจังหวัดประจำสำนักงาน)

น.ส.กฤตยา คงเมือง(อัยการจังหวัดประจำสำนักงาน)

นางจตุพร  อาจคงหาญ            (รองอัยการจังหวัด)

นางวลีย์พรรณ  ชูพร้อม            (รองอัยการจังหวัด)

นางเกตะวีร์  จันทร์สว่าง           (รองอัยการจังหวัด)

นายศุภกิจ  กลั่นกล้า               (รองอัยการจังหวัด)

นางสาวอัญชลี  สร้อยธนศิริกุล  (รองอัยการจังหวัด)

พ.ต.ท.ประสงค์  สุขเกษม        (รองอัยการจังหวัด)นายสุพจน์  พุ่มวารี                 (รองอัยการจังหวัด)

นางจิรกานต์  สมัครประโคน  นางภัทราพร น้ำใจเย็น

นางณัฏฐญา  ชูตระกูล  (นิติกร)

ร้อยตรีหญิงศุภิสร  บุญเสิง        (รองอัยการจังหวัด)

นายพิศาล  ปัสสนานนท์           (รองอัยการจังหวัด)

นายชาตรี  ดาวทอง              (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

น.ส.สุวลักษณ์  ใบกุหลาบ นางสถาพร กีนาฏปุตตะ

นายนิรุจน์  ทาตะรัตน์   (นิติกร)

น.ส.เหมวรรณ  เสถียรรูป    น.ส.ฐิติรัตน์  ศรีโชติ

นายสมคิด สายเจริญ(อัยการ จ.คดีเยาวชนและครอบครัว)

นายธานินทร์  ยะคะเสม          (รองอัยการจังหวัด)

นายสิริพงษ์  สิริเสรีภาพ          (รองอัยการจังหวัด)

นายศุภโชค  เนตรนิยม            (รองอัยการจังหวัด)

นางจำเนียร  พิรอดรัตน์         น.ส.อภิสรา  เที่ยงคืน

นางทิพวัลย์ ชื่นฤทธิ์(นิติกร)   น.ส.อ้อมใจ  คำปัน

ว่าที่ พ.ต. ธนกฤต  เชาวน์พานิช

นายยิ่งยศ  เทือกสุบรรณ  (นิติกร)

นางสร้อยสุดา  บุญภูมิ  น.ส.จิราภรณ์  เหมือนทรัพย์

น.ส.รวีวรรณ อัศวกุล(อัยการจ.คดีศาลแขวงนนทบุรี)

นางอรทัย  หวังวิวัฒนา (อัยการจ.สนง.อัยการสูงสุด)

นายประเสริฐ  กาญจนอุทัย (อัยการจังหวัด

                      คดีเยาวชนและครอบครัว)

นายนิทัศน์  ธรรมโชติ (อัยการ จ. ลพบุรี)

ว่าที่ พ.ต.ต.พลณัฏฐ์  เสียมทอง (อัยการจังหวัดคดี             ศาลแขวงลพบุรี              น.ส.วราภรณ์  ศิริกิจ

น.ส.บงกชทิพ  เสรีเลิศวิวัฒน์ (อัยการจังหวัดคดี  เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

นายพิษณุ  ศิริ  (นิติกร)    น.ส.ทัศนีย์  เหมือนเงิน

นายทินกร  ว่องวชิราพาณิชย์ (อัยการจังหวัด

สำนักงานอัยการสูงสุด)    นางกฤฤษณา  แสงอ่อน

นางสมสี จันทร์งาม       น.ส.วันดี จันทร์ฉวี(นิติกร)

น.ส.สุรางค์ทิพย์  ด้วงพรหม

น.ส.จิราพร  หนูประไพ     นายสมยศ  ยันอินทร์

นายสิทธผล  โพธิ์ชัย  (อัยการจังหวัดชัยบาดาล)

นางประไพพรรณ  จวดิช (อัยการ จ. สิงห์บุรี)

นายอนุสรณ์ ปิตกาญจนกุล (อัยการ จ. สนง.อัยการสูงสุด)

นายมนตรี  สิงหะ (อัยการจังหวัด สนง.อัยการสูงสุด)

นายชุมพล  พุ่มชุมพล         (รองอัยการจังหวัด)

นางประกายรัตน์  ทองคำอ้น (รองอัยการจังหวัด)

น.ส.อรทัย  ลีนะเปสนันท์     (รองอัยการจังหวัด)

น.ส.อริยะลักษณ์  สุมิระ       (รองอัยการจังหวัด)

น.ส.อุรัสยา  ปานแดง          (นิติกร)

น.ส.สยุมพร  โชติกะคาม      น.ส.อุศส  เกษจรัญ

น.ส.ณันฑนา  ชูศรี              นางมาลิน  พึ่งสุข

 

น.ส.รัตนา  เล็กสมบูรณ์ไชย   (อัยการจังหวัดคดี

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี)

นายโชคชัย  พงษ์ปธาร         (รองอัยการจังหวัด)

นายประภาส  ศรีละม้าย      (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นายจรัสเนตร  ศรีบัวบาน    น.ส.อฏ์ฐชา  ปั้นมา)

นางอัญชลี  สอนสุภาพ  (อัยการจังหวัดชัยนาท)

น.ส.จรวย  อุ่นเมตตาอารี (อัยการศาลสูง จ.ชัยนาท)

นายอุดม  ชินวงศ์           (อัยการจังหวัด สคช.)

พันตำรวจโทโยธิน  ผูกเกสร (รองอัยการจังหวัด)

นายประเสริฐ  โอฬารสกุล   (อัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯ)

นายสุเมธ สิงคารวานิช(อัยการ จ.สนง.อัยการสูงสุด)

น.ส.สุภาภรณ์ ภูมิประเสริฐโชค(อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นางวลัยรัตน์  บุญประสงค์  (อัยการจังหวัดอ่างทอง)

นายนิพนธ์  ผังสุวรรณดำรง   (อัยการศาลสูง จ.อ่างทอง)

นายสมชาติ  กมลเทพไพรฑุรย์  (อัยการจังหวัด

สำนักงานอัยการสูงสุด)

ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  พรหมเมศร์    (อัยการจังหวัด

สำนักงานอัยการสูงสุด)

นายธีระศักดิ์  พลอยเพชร         (อัยการจังหวัด

สำนักงานอัยการสูงสุด)

น.ส.สุภาพร  จุลดุล  (อัยการ จ. สนง.อัยการสูงสุด)

นายสว่าง  แก้วกระจาย        (รองอัยการจังหวัด)

นางศิริกาญจณ์  เกิดพยัคฆ์   (รองอัยการจังหวัด)

นายสุวิชา  ภู่เงิน                (รองอัยการจังหวัด)

น.ส.อัจฉริยา  ทองโสม     (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นายภาวิน  เมฆสวรรค์       (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นายพินันท์  ลักษณศิริ (อัยการจังหวัดคดีเยาวชน ฯ)

นางเกวลี จินดาสมบัติเจริญ(อัยการจังหวัดปทุมธานี)

นางปิยธิดา เจิมหรรษา(อัยการ จ.สนง.อัยการสูงสุด)

นายวรวุฒิ วัฒนอุตถานนท์(อัยการ จ. สนง. อัยการสูงสุด)

นายชนกพล  สกลผดุงเขตต์     (รองอัยการจังหวัด)

นางรัตนา  พานิชพันธุ์  (อัยการจังหวัดคดีเยาวชน ฯ)

นายธรรมรัตน์  กมุทะรัตน์ (อัยการ จ. สนง. อัยการสูงสุด)

นายมนตรี  อัครศรีประไพ         (รองอัยการจังหวัด)

นายเจษฎา  ทองแย้ม           (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นายรองรัฐ  พุ่มคชา              (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นางพรรณี  แก้วปกป้อง  น.ส.ศิริพร  ขันทอง(นิติกร)

น.ส.อริสรา สมัยนิยม  นางวราภรณ์ ไพสิฐวิทยางกูร

นายชัยยศ  ปัญจบุตรชัย       (อัยการจังหวัดสระบุรี)

นายศักดา  คล้ายร่มไทร   (อัยการ จ. สนง. อัยการสูงสุด)

นายสุริยะ  ถมยา      (อัยการ จ. สนง. อัยการสูงสุด)

นางวงศ์เพชร  น้อยคูณ         (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

น.ส.วรรณวิภา  วิวัฒน์วานิช    (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นายปาน  แตงอ่อน               (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

น.ส.พิมลณัฏฐ์  มาศรีนวล      (รองอัยการจังหวัด)

นายชาญวิทย์  ไพรเขียว        (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นายธงชัย  ธรรมวิชิต (อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี)

นายจำนงค์  สุจริตธรรมธร              (อัยการอาวุโส) 

นางนาตยา แน่นหนา (อัยการ จ. สนง. อัยการสูงสุด)

นายสมเกียรติ  ตรีรยาภิวัฒน์   (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นายฐาพล  ชวลิตอุไร (อัยการจังหวัดสมุทรปราการ)

นายวีระกิจ มาศธนพันธ์(อัยการจ.สนง.อัยการสูงสุด)

นางไพวรรณ พงษธา(อัยการ จ. สนง. อัยการสูงสุด)

ร.ต.อ.พิพัฒน์  พหุลรัตน์พิทักษ์  (อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุด)

นายเกรียงศักดิ์  รอดประชา        (อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุด)

นายปัญญา  สอนวิสัย             (รองอัยการจังหวัด)

น.ส.มยุรี  ไวกิจอเนก              (รองอัยการจังหวัด)

นางปาริชาติ  ปราชญ์ปัญญาธร (รองอัยการจังหวัด)

น.ส.ปาริชาติ  สังฆมาศ        (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นานอุทัย  แก้วสมนึกสกุล     (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

น.ส.นริสา  ทองประไพ        (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นายคงยศ  คุณจักร             (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

น.ส.อุทัยวรรณ สถานนานนท์ (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นาวาอากาศโท สรรเพชร ชัยจินดา (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

น.ส.พาสนา  แดงพวงไพบูลย์ (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

น.ส.พจมาน  แจ่มจิรารักษ์     (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นางจันทนา  ไชยวงศ์     นางสมใจ  บัวรักษ์ (นิติกร)

น.ส.ธาทิพย์  ศิริรักษ์ (นิติกร) นางจามรี  จันทร์เนตร

นางเกษราพร  ทองลิ้ม

นายณัฐกร  การะโชติ (อัยการังหวัดคดีศาลแขวงสมุทรปราการ)

นายพัลลภ ยิ้มฉลวย (อัยการ จ. สนง. อัยการสูงสุด)

นายศราวุธ  พูลสุข           (รองอัยการจังหวัด)

นายณัฐพงศ์  ชุณประทีป   (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

น.ส.มณฑิชา  เบญจกุล     (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

ร.ต.อ.ชูมิตร  ชุณหวานิชพิทักษ์ (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นางรัตติยา  คำปาน      นางสมถวิล  บุญเที่ยง

นางสมศิริ  ชำนาญชานันท์  (อัยการจังหวัด)

นางวิชญา หาญนัทธี (อัยการ จ. สนง. อัยการสูงสุด)

น.ส.ธันยนันท์  ชูประเสริฐโชค (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

นายธนภัทร์  โต๊ะถม             (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

พ.ต.ท.ธงชัย  อิทธินิติกุล      (อัยการจังหวัดผู้ช่วย)

น.ส.จันทิมา  บัณฑศิริโรจน์    (นิติกร)

นางวัลลภา  พุทธกุลอนันต์

 

 

ประธานสายบุญ ม. เกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารย์  นวลอินทร์

ดร.ชัยศักดิ์ - ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม

 

รองประธานสายบุญ ม. เกษตรศาสตร์

อาจารย์วีระเกษตร  สวนผกา

 

คณะกรรมการสายบุญ ม. เกษตรศาสตร์

พลอากาศตรี นายแพทย์ทรงยศ  กิจสุขจิต     

คุณวรนุช  กิจสุขจิต  คุณธีระพล  อ่อนละมูล (วศ.โยธา)

ผศ.สมใจ  อรุณศรีโสภณ      .ธเนศ  อรุณศรีโสภณ

รศ.ดร.อนงค์นาศ             (วศ.ไฟฟ้า)

คุณประไพ  คงสุขประเสริฐ (สำนักงานเลขา)  

คุณละมัย อินทวัตร           (ห้องสมุดคณะ ฯ)

คุณวิไลพร  น่วมโต (วศ.ไฟฟ้า) อ.ประชา  บุญญศิริกูล

คุณผกาแก้ว  แก้วคง               คุณปภาสร  อังกาทิพย์   

คุณยงยศ  ต่วนทอง (วศ.เครื่องกล) คุณจุรีรัตน์  ช่วยบำรุง คุณอารี  ธัญญกิจจานุกิจ             คุณวรรณิภา  เครือแก้ว

คุณเอกไท  วิโรจน์สกุลชัย       (วศ.เครื่องกล)

คุณจิราพร  บัวสาย                 (วศ.วัสดุ) 

คุณสมพิศ  สุขมี                    (วศ.คอมพิวเตอร์)

คุณราชธีร์  เตชไพศาลเจริญกิจ (วศ.วัสดุ)

คุณอนงค์นาถ  ทับทอง           (ประกันคุณภาพ) 

คุณมนต์ชัย  โศภิษฐกมล         (วศ.คอมพิวเตอร์)

คุณรัชภร  พานิชเฮง               (ประกันคุณภาพ) 

ผศ.อินทิราภรณ์  มูลศาสตร์      (วศ.คอมพิวเตอร์)

รศ.อนงค์นาถ  ศรีวิหค             คุณสมศรี  ลิ้มตระกูล

อ.ปราณีต  พิจิตรวัยปรีชา         คุณนภาลัย  ทองปัน

*หมายเหตุ 

คณะสงฆ์ ผู้เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเพื่อการจัดตั้งและบริหาร

“วัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

(Colorado Forest Monastery of Luangta Maha Boowa Nyanasampanno)

ประกอบด้วย

๑)  พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม         

         เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่  จ. สกลนคร

๒)  พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร    

         เจ้าอาวาสวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว

         ญาณสัมปันโน   

๓)  พระอาจารย์สุดใจ  ทนฺตมโน

         เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด  จ. อุดรธานี 

๔)  พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์

      อตฺตรกฺโข) เจ้าอาวาสวัดป่าไชยชุมพล

      จ. เพชรบูรณ์

๕)  พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ  

         เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตย์  จ. ระยอง

๖)   พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต  

         เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย  จ. อุดรธานี

๗)  พระอาจารย์จำรัส จนฺทโชโต 

         เจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ  จ. ภูเก็ต

   ๘)  พระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน

         วัดป่าบ้านตาด  จ.อุดรธานี     

๙)  พระอาจารย์มานะ เทวธมฺโม  

         เจ้าอาวาสวัดถ้ำวิมานเกีย  จ. กาฬสินธุ์

๑๐) พระอาจารย์มณฑน์จิตเกษม  ธมฺมธโร

         เจ้าอาวาสวัดป่าภูแปก  อ.วังสะพุง  จ.เลย

๑๑) พระครูอรรถกิจนันทคุณ (พระอาจารย์นพดล

      นนฺทโน)  เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา  

      จ. กำแพงเพชร

๑๒) พระครูปลัดสัมพิพัฒน์วิริยาจารย์ (ภูสิต (จันทร์)

       ขันติธโร  เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัว

       ญาณสัมปันโน  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี

๑๓) พระอาจารย์บำรุง นวพโล

       วัดป่าบ้านตาด  จ. อุดรธานี

๑๔) พระครูนิรมิตวิทยากร (พระอาจารย์วิทยา 

       กิจฺจวิชฺโช)  เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรม

       ญาณสัมปันโน  อ. แม่อาย  จ. เชียงใหม่

๑๕) พระอาจารย์วีระศักดิ์ ติกฺขวีโร

          เจ้าอาวาสวัดป่านาแค  อ. นายูง  จ. อุดรธานี

๑๖) พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระมหาสมาน กตปุญฺโญ)

       วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ

       มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

๑๗) พระอาจารย์รัฐวีร์  ฐิตวีโร

          วัดป่าบ้านตาด  จ. อุดรธานี

๑๘) พระอาจารย์นิคม ปญฺญาธโร

          เจ้าอาวาสวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโน

          จ.กำแพงเพชร

 

(หากท่านได้รับข่าวนี้ล่าช้า ท่านสามารถบริจาคเพิ่มเติมได้อีก ตามบัญชีดังกล่าวข้างต้น)

 

ขออนุโมทนาในมหากุศลจิตของทุกท่าน ณ ที่นี้ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนซื้อที่ดิน
งานวันมาฆบูชา ๒๕๕๖
การอัญเชิญพระพุทธชินราชจากประเทศไทยสู่อเมริกา
ภาพบรรยากาศการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์
โบรชัวร์วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด
อนุมัติการขอตั้งวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด
พระภิกษุที่สมควรดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักสงฆ์วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด
ภาพบรรยากาศวัดป่าหลวงตามหาบัวฯ โคโลราโด ท่ามกลางหิมะ
งานผ้าป่าสามัคคีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
ภาพบรรยากาศการพัฒนาวัดป่าหลวงตามหาบัวฯที่โคโลราโด ตั้งแต่วันที่ ๖ ถึง ๙ ตุลาคม ๕๔
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนซื้ออาคารและที่ดิน เพื่อตั้งขึ้นเป็น วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด
ภาพประวัติศาสตร์ในกระบวนการสร้างวัดฯ
ความคืบหน้าการสร้างวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด article
รายชื่อผู้บริจาคเงินร่วมสร้างวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโดวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด
COLORADO FOREST MONASTERY OF LUANGTA MAHA BOOWA NYANASAMPANNO

clipart
ที่อยู่ :  เลขที่ 11934 Singing Hills Rd., Parker, Colorado, USA 80138-6105
เบอร์โทร :  1-303-840-2853     มือถือ : 1-917-701-1657
อีเมล :
info@luangta.us , luangta54usa@gmail.com
เว็บไซต์ : www.luangta.us